theme

اشخاص می توانند با توجه به شغل ، حرفه و مهارت و همچنین میزان توانمندی در زمینه های خدمات بهداشتی و درمانی ،فرهنگی ، اجتماعی ، فنی مهندسی و پشتیبانی واجرایی و…. با سازمان خیریه امام علی(ع) همکاری نماید.

  • تأمین مواد خوراکی
  • پوشاک
  • تأمین نیازمندی های تحصیلی
  • لوازم خانگی
  • وجوهات
  • پوشاک ،کیف و کفش
  • وصیت نامه و وقف نامه
  • گوسفند و طیور زنده یا قربانی شده یا معادل نقدی آنها
  • فطریه و..نیز اقلامی ست که زیر مجموعه کمک های غیر نقدی محسوب می شود.