theme

سازمان جامع خیریه امام علی (ع) به صورت مردم نهاد تأسیس شده است .

منابع تأمین کننده مالی این مجموعه از دو طریق صورت می پذیرد:۱- کمک های مردمی ۲- درآمد موسسه از بخش دفتر برکت و برنا

کمک های مردمی (مشارکت های مردمی)

کمک های نقدی:

اشخاصی حقیقی و حقوقی که مایل به همکاری هستند. فرم خیرین سازمان را پر می کنند. و مبلغ پیشنهادی خود را در فواصل مورد نظرشان به حسابهای سازمان واریز می کنند.