theme

پرسنل واحد تحقیق به پیشنهاد مدیریت امور اجتماعی و با تأیید مدیریت کل سازمان تشکیل می گردد. واحد تحقیق متشکل از ۲نیروی آقا و خانم برای هراکیپ تحقیقاتی می باشد.
در این بخش پس از ارائه لیست تحقیق توسط کارمند امور اجتماعی ، واحد تحقیق موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰روز از مناطق تحقیق نموده و گزارشی از شرایط زندگی فرد مراجعه کننده به سازمان ارائه نماید.