theme

ارائه دوره های آموزشی ،کاربردی توسط این سازمان باعث شده است تا شرکت کنندگان در آن علاوه بر یادگیری فن و هنر بتوانند بخشی از نیازهای اقتصادی خانواه خود را تأمین نموده و کانون خانواده خویش را با به کارگیری این هنرها گرم تر نمایند.همچنین با ثبت نام شرکت در این کلاس ها به تأمین بخشی از در آمد سازمان برای فعالیت های خیرخواهانه و بهبود سطح زندگی افراد نیازمند جامعه خود هم کمک می کنند و در ثواب اخروی آن هم شریک خواهند شد.