اعتبارات
  • پرداخت وام :

پرداخت وام بر اساس نوع نیاز ، فرد نیازمند ، اولویت در خواست کنندگان  با نظر مستقیم مدیریت کل سازمان صورت می پذیرد.

موارد پرداخت وام شامل ( تأمین جهیزیه ، پزشکی ، ودیعه مسکن ، نیازهای دانشگاهی و….) می باشد. که  پس از تأیید مدیریت کل و ارائه دستور به واحد مالی و بررسی واحد مالی ، پرداخت وام با اقساط مشخص و گرفتن ضمانت های لازم صورت می گیرد.

  • کمک های بلاعوض :

نیازمندانی که شرایط دشوارتری نسبت به سایر نیازمندان دارند  ویا اینکه نیازمند مبلغی جهت رفع مشکلات دوره ای دارند. پس از درخواست ، با تأیید مدیریت کل سازمان و بررسی واحد مالی می توانند از این بخش استفاده نمایند.

 

پشتیبانی

سازمان دهی جلسات

گزارش عملکرد و آمارها