خدمات

اين مجموعه هم اكنون به بيش از ۱۰۷۰ نفر درزمينه هاي مختلف ارائه خدمات مي نماید اين سازمان با كمك خداي متعال و همت نيكوكاران در حال خدمت رساني به فقيران و از كارافتادگان، افراد خودسرپرست، بي سرپرست و بد سرپرست مي باشد.

اين سازمان بر اساس نيازهاي واقعي جامعه ،خدمات معيني در زمينه فردي و  اجتماعي در سه فاز پزشكي ، مشاوره اي و حمايتي را براي ارائه به شرح ذيل در نظر گرفته است:

الف – پزشكي :

  • شامل معاينات تخصصي باويزيت رايگان-جراحي- بستري-اعزام به استان هاي ديگردرصورت نياز-راديولوژي- آزمايشگاهي-تامين دارو-وسايل توانبخشي و هزينه هاي دوران نقاهت-هزينه هاي اين بخش توسط پزشكان خير و يا توسط خود سازمان تامين مي گردد.

ب – مشاوره اي :

خانواده اي – حقوقي – اجتماعي- درسی – بالینی و …

ج – حمايتي:

۱) تامين مايحتاج خوراكي و پوشاكي به صورت سبد مستمري ماهانه

۲)  تامين مايحتاج معيشتي از قبيل لوازم خانگي جهيزيه و كمك هزينه ازدواج و….

۳) تامين كمك هرينه وديعه مسكن ،تعمير مسكن و…

۴) پرداخت هزينه هاي تحصيلي مقاطع ابتدايي تا دانشگاه وتشويق ممتازین

۵) پرداخت مستمري ريالي ماهيانه

۶) پرداخت سبد كالاهاي مناسبتي (ماه مبارك رمضان – بازگشايي مدارس – شروع سال نو) علاوه بر سبدهاي مستمر ۱۲ ماهه در طی سال سال (جمعا ۱۵ سبد در سال به هر خانوار + بندهای الف و ب)

نكته ۱:سبد كالا بر اساس تعداد اعضاي خانواده به نسبت سرانه هر نفر بصورت ماهيانه و مستمر پرداخت ميشود.

نكته۲: كارگروه ضيافت:مهرانه و نوروز ۲ماه قبل از مناسبت تشكيل ميشوند وتا یکماه بعد از مناسبت ادامه دارد.