مراجعات
  • پذیرش میهمان

در این بخش افراد نیازمند و افرادی که طبق آیین نامه داخلی سازمان واجد شرا یط پذیرش اولیه می باشند با مراجعه به دفتر مرکزی ، شرحی از شرایط زندگی اعم از مشکلات ، ناتوانایی ها و توانایی های خود ارائه می دهند. سپس گزارشی توسط کارمند امور اجتماعی در دفاتر مخصوص شرح وضعیت ثبت می گردد . کارمند امور اجتماعی موظف است آدرس ، شماره تماس و نوع نیاز فرد را مشخص کرده و طبق اولویت های مناطق نیازمند و نوع نیاز ( بیماری ، مایحتاج ، کمک هزینه و … ) در لیست مربوطه مرتب نماید. سپس لیستی را جهت تحقیق به گروه تحقیق متناسب با منطقه ارائه نماید.

نکته 1- میهمانان قبل از پذیریش رسمی در سازمان بر حسب نظر مدیر کل سازمان و مدیریت امور اجتماعی می توانند کمک موردی دریافت نمایند.

نکته 2- طبق آیین نامه داخلی سازمان خیریه امام علی (ع) افرادی که  تحت پوشش سازمان های کمیته امداد و بهزیستی هستند پذیریش نمی شوند.