معاونت امور اجتماعی

۱- انتخاب مسئولین و روسای قسمت ها و واحد های مختلف و تکمیل و بکارگیری صحیح از چارت مربوطه
۲- تشکیل قسمت مراجعات جهت پاسخگویی به میهمانان , خیرین و افراد مراجعه کننده به سازمان
تبصره: با نظر مدیر، رئیس امور اجتماعی به جهت هماهنگی بهتر امور، همزمان بعنوان مسئول مراجعات نیز انجام وظیفه می نماید.
۳- تشکیل واحد تحقیقات جهت انجام امور تحقیقاتی مشخص در محدوده وظایف این واحد
۴- تشکیل امور اداری جهت انجام تمامی امور اداری اعم از ثبت ، نگهداری تشکیل پرونده ، جمع آوری ونگهداری اسناد، انجام امور پرسنلی و سایر امور مرتبط با سیستم های اداری
۵- تشکیل واحد پشتیبانی جهت انجام تمامی امور تدارکاتی سازمان اعم از خرید کالا، انتقال کالا، کمک رسانی و…
۶- تشکیل و اداره کارگروههای مناسبتی در ایام و مناسبتهای مذهبی و ملی
۷- حفظ و جلوگیری از دسترسی افراد غیر مسئول به اطلاعات خیرین، میهمانان و تمامی افراد مرتبط
۸- تعیین دبیر کمیسیون
۹-در یافت مصوبات کمیسیون از رئیس اجتماعی و ارائه به مدیریت جهت تأیید اجرا در مدت ۳ روز پس از تاریخ ابلاغ کمیسیون
۱۰- اظهار نظر در رابطه با نظر کمیسیون مبنی بر انجام تحقیقات تکمیلی
۱۱– صدور دستور تحقیقات سرزده و موردی از میهمانها و دریافت گزارشات آن و در صورت نیار ارجاع به کمیسیون جهت اتخاذ تصمیمات جدید
۱۲- در یافت گزارشات تحقیقات سالیانه و ارائه گزارش های مربوط به کمیسیون جهت اتخاذ تصمیمات جدید.
حوزه اجرایی:
مراجعات ( پذیرش میهمان – پذیرش خیرین )
واحد تحقیق و کمیسیون پذیرش
اعتبارات ( پرداخت وام – کمک بلاعوض )