این کارگروه همه ساله به مناسبت عید نوروز تشکیل می شود . کارگروه نوروز ۲ ماه قبل از شروع نوروز فعالیت خود را با تشکیل گروه کاری و جمع آوری اطلاعات در خصوص تعداد نیازمندان و میزان نیازمندی آنان در سالی که در آن قرار داریم را آغاز می کند.
با توجه به نیازهای شناسایی شده سبد کالایی نوروز را در نیمه دوم اسفند ماه و در قبل شروع سال جدید در اختیارشان قرار می دهد.
سبد کالای خدماتی و فرهنگی نوروز شامل :پوشاک و سبد کالای مواد غذایی (به ازای سرانه تخصیصی هر نفر) پرداخت میگرند.